The Power of Opposites (Persian)

The Power of Opposites (Persian)

Author: Dr. Ichak Kalderon Adizes
انسان‌ها در جهان متفاوت آفریده شده‌اند. نه تنها رنگ، نژاد و فرهنگ اراد با یکدیگر تفاوت دارد بلکه از نظر شخصیتی هم هیچ انسانی شبیه دیگری نیست. زندگی زناشویی نیز از این قاعده مستثنی نیست و با همه ی شباهت هایی که دو فرد به هم دارند باز هم تفاوت ها  و تضادهایی وجود دارد که ممکن است گاهی باعث آزار طرفین شود. آنچه در یک رابطه‌ی دو طرفه اهمیت دارد ایجاد توازن و تعادل در آن رابطه است. ما بر اساس تضادهایی که با یکدیگر داریم گاهی این تضادها را دوست داریم و گاهی نسبت به ان‌ها حساس میشویم و مدام میخواهیم که فرد مقابل را وادار به شبیه شدن به خودمان کنیم. ایساک آدیزس مشاور برجسته در کتاب قدرت تضادها به افراد می‌گوید که میتوان از این فرصت استفاده کرد و از تضادها برای پیشبرد و بهبود روابط‌مان استفاده کنیم. پس نگران تضادها نباشیم چون تضادها بخشی از زندگی ما در روابط مان هستند.
Original Title The Power of Opposites
Paperback 292 pages
ISBN-13 9786008913092
Language Persian
Vendor Adizes BookStore
Date Published Jan 01, 2000
انسان‌ها در جهان متفاوت آفریده شده‌اند. نه تنها رنگ، نژاد و فرهنگ اراد با یکدیگر تفاوت دارد بلکه از نظر شخصیتی هم هیچ انسانی شبیه دیگری نیست. زندگی زناشویی نیز از این قاعده مستثنی نیست و با همه ی شباهت هایی که دو فرد به هم دارند باز هم تفاوت ها  و تضادهایی وجود دارد که ممکن است گاهی باعث آزار طرفین شود. آنچه در یک رابطه‌ی دو طرفه اهمیت دارد ایجاد توازن و تعادل در آن رابطه است. ما بر اساس تضادهایی که با یکدیگر داریم گاهی این تضادها را دوست داریم و گاهی نسبت به ان‌ها حساس میشویم و مدام میخواهیم که فرد مقابل را وادار به شبیه شدن به خودمان کنیم. ایساک آدیزس مشاور برجسته در کتاب قدرت تضادها به افراد می‌گوید که میتوان از این فرصت استفاده کرد و از تضادها برای پیشبرد و بهبود روابط‌مان استفاده کنیم. پس نگران تضادها نباشیم چون تضادها بخشی از زندگی ما در روابط مان هستند.

false

Available soon